من می خواهم به خرید تجهیزات معدن در جزیره نژادی از اسب ولی