محصولات است که تأثیرات ناشی از ساخت و ساز و یا تخریب فعالیت های کاهش