سوخت زیست توده با کیفیت بالا برای فروش لیتری دیگ بخار برای روسیه