نفت سنگین کارخانه تولید بخار دیگ بخار را اخراج کرد