جوان نجیب زاده المانی بین ماشین سنگ زنی هزینه های مدیریت