در کائولن چگونه آن را تحت تاثیر قرار ماشین های فرز