دستگاه عمودی صلیب سفر به 300 سفر عمودی 400 میلی متر