این غالباً در داروهای آرایشی و آهکهای آرایشی یافت می شود