فرمول سرعت بحرانی برای آسیاب توپ در متر را یادداشت می کند