مشکلی که در مواجهه با استخراج و کارآیی مواد معدنی نیجریه وجود دارد