جوانب مثبت و منفی از گرانیت در مقابل تپش قلب سنگ مرمر