شرکتهایی که کارخانه معادن را به صورت حراره باب فروخته اند