زغال سنگ چین مگاوات مگاوات بویلر گرم گرم را اخراج کرد