مورد استفاده برای فرآیند های الماس برنامه های کاربردی