طبقه بندی کننده مارپیچ کوچک مارپیچ در چین در آفریقای جنوبی