استفاده از تسمه نقاله برای پیشنهاد قیمت فروش تجهیزات