کارخانه ساخت بلوک بتونی توخالی با بهره وری 14 قطعه ساعت