سنگ زنی خشک در ارزیابی کارخانجات توپ سیاره ای از یک مدل استرس زا