در مورد چگونگی جداسازی و تصفیه آهن توسط سنگهای معدنی توجه کوتاهی وجود دارد