دستورالعمل های وزارت بازرگانی برای ایجاد کارخانه جدید