پیشنهادات لازم برای نگهداری مناسب از گیاهان و تجهیزات برای بهبود بهره وری