زنجیره تولید اتوماتیک زنجیره ای اتوماتیک بویلر بویلر را اخراج می کند