مصالح بتن هند با مسئولیت محدود کارخانه زلزله بیاد در احمدآباد